17 desembre 2017

Acta Assemblea 2017 – Centre Excursionista Parets

Dijous 14 de desembre es va celebrar l’Assemblea de Socis Ordinària corresponent al 2017, amb el següent ordre del dia i acords:

 

Identificació de la sessió

Núm: 12/2017

Data: 14 de desembre de 2017

Horari: de 20:00h primera convocatòria 20:30h segona convocatòria

Lloc: Local Centre Excursionista Parets

 

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la Assemblea General anterior.
 2. Liquidació i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2016
 3. Resum i comentaris generals any 2017
 4. Presentació candidatures a nova junta 2017-2022
 5. Precs i preguntes

 

Desenvolupament de la sessió i Acords.

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la Assemblea General anterior.

Es procedeix amb la lectura de l’acta corresponent a l’Assemblea de 2016que s’aprova per unanimitat.

 

 1. Liquidació i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2016

En Ferran Barrancos com a Tresorer fa exposició de l’estat de comptes del CEP. Es fa referència per part de la Junta de la necessitat de millorar la gestió econòmica del Piolet i la Parets Montserrat, ambdues deficitàries però cobertes amb la subvenció rebuda per part de l’Ajuntament.

Es projecta en pantalla una presentació, s’adjunta com annex a la present acta, i s’ofereix als socis la possibilitat d’agafar un estat de comptes del que s’ha fet fotocòpies i posat disposició dels socis.

Sense cap comentari al respecte s’aprova l’estat de comptes.

 

 1. Resum i comentaris generals any 2017

Per part de la Junta es fa una presentació de les diferents activitats portades a terme durant el 2016 i el 2017.

A destacar que la col·laboració per part del socis a les diferents activitats fixes de l’any (Piolet i Parets Montserrat) així com a les activitats de la Festa Major d’estiu amb motiu del 50è Aniversari del CEP.

Com a temes a tenir en compte i millorar es fa referència a la necessitat de de propostes d’activitats i sortides per part pels socis.

 

 1. Presentació candidatures a nova junta 2017-2022

S’ha rebut una única candidatura a nova Junta, s’adjunta document en forma d’annex amb composició i línies de treball.

S’aprova la candidatura presentada i en resposta a la petició feta demanant vocals es presenten les següents persones: Andrea Cortes, Antonio Galiano i Francesc Vinuesa que formaran part de la nova Junta com a vocals.

 

 1. Precs i preguntes

Per part de diferents socis es fan els següents comentaris.

 • Es demanen els motius pels quals ja no s’envia butlletí informatiu.

Per part de la Junta es diu que s’havien rebut queixes i que evitar problemes amb la LOPD es va deixar d’enviar. D’ara endavant s’intentarà de trobar alguna solució per tornar a enviar informació als socis periòdicament. Es fa referència a que tota la informació està disponible al web i Facebook.

Com a opció es presenta la possibilitat de fer una llista de distribució de Whatsapp pels socis que solo sigui emissora d’informació i no admeti respostes per evitar saturació.

Des de la Junta es diu que es millorarà aquest aspecte i que es mantindran actualitzades les sortides corresponents a GR83 i Cent Cims.

 • Es demana limitar l’us del Whatsapp CaminaCEP per temes referents a activitats deixant de banda qualsevol altre tema de conversa.
 • Es proposa realitzar activitats d’esquí alpí.
 • Es demana potenciar activitats de poca exigència física adreçades a persones que s’inicien o a amb poca preparació.
 • Es demana implicar i captar gent jove i/o recuperar els socis joves per potenciar activitats adreçades a aquest col·lectiu.

A les 21:30h es dona per tanca l’Assemblea sense cap tema addicional.

Assisteixen a l’Assemblea 56 socis més els membres de la Junta.